Impresum & ochrana dat      

Jednatelé oprávnení k zastupování a zodpovedné osoby za obsah podle § 5 TMG: 
Jürgen Georgi, jednatel
Jutta Horwath, prokuristka

GEORGI GmbH & Co. KG Transporte
Auf der Halde 2-8
57299 Burbach

Tel.: +49(0) 27 36 / 4 96 5-0
Fax: +49(0) 27 36 / 5 03 21
Email: info@georgi-transporte.com

Zápis v obchodním rejstríku
Rejstríkový soud: Amtsgericht Siegen - HRB 3048
Danové identifikacní císlo: DE 126 573 691
Schválený agent c. DE/RA/00744-01
Prepravujeme podle smluvních podmínek pro firmy provozující nákladní dopravu a logistiku (VBGL) (nejnovejší znení).
Príslušné dozorové orgány: Spolkový úrad pro nákladní dopravu (BAG)
 Úrad pro silnicní dopravu
 Upozornení týkající se rucení: Pres  peclivou kontrolu obsahu neprebíráme žádné rucení za obsahy externích linku. Za obsah strany s linky jsou výhradne odpovední jejich provozovatelé.

Vyloucení rucení

1. Obsah online- nabídky
Spolecnost Georgi GmbH & Co. KG neprebírá žádnou odpovednost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nároky na odpovednost vuci Georgi GmbH & Co. KG, které se vztahují na škody materiálního a duchovního charakteru, které budou zpusobeny užíváním nebo neužíváním zobrazených informací popr. užíváním chybných nebo neúplných informací, jsou v zásade vylouceny, pokud ze strany spolecnosti Georgi GmbH & Co. KG neexistuje úmyslné a hrube nedbalostní zavinení. Všechny nabídky jsou nezávazné. Spolecnost Georgi GmbH & Co. KG si výslovne vyhrazuje cásti stran nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení zmenit, doplnit, vymazat nebo pozastavit docasne nebo s konecnou platností.

2. Odkazy a linky
U prímých nebo neprímých odkazu na cizí webové stránky ("Hyperlinks"), mimo okruh odpovednosti spolecnosti Georgi GmbH & Co. KG, by závazek rucení vstoupil v platnost výslovne jen v prípade, v nemž spolecnost Georgi GmbH & Co. KG zná obsah a bylo by  technicky možné a prípustné zabránit užívání v prípade protiprávních obsahu. Georgi GmbH & Co. KG tímto výslovne prohlašuje, že v okamžiku umístení linku nebyly patrny žádné ilegální obsahy na odkazované stránky. Na aktuální a budoucí utvárení, obsahy nebo autorství odkazovaných /linkovaných stránek nemá Georgi GmbH & Co. KG žádný vliv. Proto se výslovne distancuje tímto od všech obsahu všech odkazovaných stránek, které byly po umístení linku zmeneny. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy, umístené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí príspevky do knih hostu, diskusních fór nebo mailingových seznamu zrízených Georgi GmbH & Co. KG.  Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášte za škody, které vzniknou užíváním nebo neužíváním takových zobrazených informací, rucí pouze poskytovatel strany, na kterou bylo odkázáno, ne ten, který pouze pres link odkazuje na dané uverejnení.

3. Autorské právo a právo ochranné známky
Spolecnost Georgi GmbH & Co. KG se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence nebo texty nebo použít licencované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence nebo texty. Veškeré v rámci internetové nabídky uvedené a popr. tretí osobou chránené znacky a známky podléhají neomezene ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnických právech zapsaných vlastníku. Pouze na základe pouhého uvedení nelze vyvozovat, že chránená znacka není chránena právy tretí osoby. Copyright pro zverejnené objekty vytvorené spolecností Georgi GmbH & Co. KG zustává u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentu, videosekvencí a textu v jiných elektronických nebo tištených publikacích  bez výslovného souhlasu Georgi GmbH & Co. KG není povoleno.

4. Ochrana dat
Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost vložení osobních nebo obchodních dat (emailové adresy, jména, adresy) tak probíhá uvolnení dat ze strany uživatele na výslovne dobrovolném základu. Využití a úhrada všech nabízených služeb jsou povoleny – pokud je to technicky možné a prípustné – také bez uvedení takových dat popr. s uvedením anonymizovaných dat nebo pod pseudonymem. Užití kontaktních údaju zverejnených v rámci impressa nebo srovnatelných údaju jako poštovní adresy, telefonní a faxová císla, jakož i emailové adresy tretí osobou k preposílání informací, které nejsou výslovne požadovány, není povoleno. Právní kroky vuci rozesilateli tak zvaných spamových mailu pri porušení tohoto zákazu jsou výslovne vyhrazeny.

5. Právní úcinnost tohoto vyloucení odpovednosti
Na toto vyloucení odpovednosti je treba nahlížet jako na soucást internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud cásti nebo jednotlivé formulace tohoto textu by neodpovídaly platnému právnímu stavu zcela nebo cástecne, zustávají ostatní cásti dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotceny.

6. Google Analytics 
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. “Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem pocítaci a které umožnují analýzu užívání webových stránek. Informace o používání webových stránek vytvorené pomocí cookies (vcetne Vaší IP-adresy) jsou prenášeny na server v USA a tam ukládány. Google použije tyto informace, aby vyhodnotil užívání webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách webových stránek a aby poskytl další služby spojené užíváním webových stránek a internetu. Google predá tyto informace poprípade tretí osobe, pokud je to zákonne narízeno a pokud tretí osoby tato data v poverení Googlu zpracovávají. Google nebude v žádném prípade Vaši IP-adresu s dalšími daty Googlu spojovat. Mužete zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením Vašeho Browser Software; upozornujeme však na to, že v tomto prípade eventuálne ne všechny funkce této webové stránky mužete v celém rozsahu užívat. Užíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat získaných o Vás prostrednictvím Googlu predem popsaným zpusobem za predem uvedeným úcelem.

Zdroje cizích obrázku:
Triebwerk, Turbine, Flugzeugturbine, Jet Engine © FinePix - Fotolia.com 
Communication Satellite © Paul Fleet - Fotolia.com 
Lit dynamite stick on the floor © fergregory - Fotolia.com 
Manager of a logistics company are working instruction © industrieblick - Fotolia.com 
hand of businessman and social network on tech © twobee - Fotolia.com 
pipette and test tube on coloured background © Alex_Traksel - Fotolia.com 
Thermometer heat close-up © Oakozhan - Fotolia.com
Modern storehouse © Alexey Fursov

Fotografie od:
Heiner Morgenthal / www.morgenthal-fotografie.de 
Alexandra Vosding / www.alexandra-vosding.de 

Realizace webové stránky:
unlimix Marketing GmbH
Markus Oerter
57299 Burbach
www.unlimix.de
mail@unlimix.de